انجام امور بیمه ای و بیمه مسئولیت

بیمه سازندگان ابنیه

جمعه 31 فروردين 1397

  
 

این بیمه مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می نماید.از این بیمه بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه ساختمانی استفاده می شود .

ادامه مطلب
نظرات(0)

  این بیمه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار می دهد که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می باشد.
ادامه مطلب
نظرات(0)
1

مختصری درباره


انجام امور بیمه ای و بیمه مسئولیت

دوستان و همکاران